Bha an Decca na mheadhan-iùil do bhàtaichean agus itealain. Thàinig e gu bith anns na 40an agus dh’fhàs e gu bhith na mheadhan-iùil ainmeil gus an deach e à bith anns a’ bhliadhna 2000, ri linn GPS.

Chaidh uidheam-craolaidh Decca a stèidheachadh ann an Lìonal ann an 1956. Ann an 1977 chaidh sin a leudachadh airson còmhdach-iùil na b’ fheàrr a sgaoileadh ann an ceann a tuath a’ Chaolais Èireannaich agus a-mach dhan Chuan an Iar.

Ann an Comunn Eachdraidh Nis chithear an cruinneachadh as mionaidiche de dh’uidheamachd Decca a th’ ann an taigh-tasgaidh sam bith ann am Breatainn.

children playing on traktor

Cuir taic

Cuidich eachdraidh, cultar, cànan agus dualchas na sgìre a ghlèidheadh agus àrdachadh airson nam bliadhnaichean a tha tighinn.

Cuir taic

Explore More