Goireasan Gàidhlig

View this page in English

Tha a’ Ghàidhlig ga bruidhinn gu làitheil aig Comunn Eachdraidh Nis agus tha an cànan a’ gabhail prìomhachas tron togalach gu lèir, air soidhnichean agus air mìneachadh anns an taigh-tasgaidh. Tha sinn airson a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh am measg fileantaich agus luchd-ionnsachaidh. Tha iomadach goireas feumail air loidhne airson ur cuideachadh le bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig. 

Duolingo

Learn Gaelic

Comhairle nan Leabhraichean (The Gaelic Books Council)

Sabhal Mòr Ostaig 

Dictionaries

Dwelly

Am Faclair

Ma tha sibh air na meadhanan sòisealta, thoiribh sùil air Facebook, YouTube agus Instagram airson fiosrachadh cuideachail. Gur math a thèid leibh!