Cuidich Comunn Eachdraidh Nis eachdraidh, cultar, cànan agus dualchas sgìre Cheann a Tuath Leòdhais a ghlèidheadh agus àrdachadh airson nam bliadhnaichean a tha tighinn. Le ballrachd £10.00 faodar an tasglann a chleachdadh aig àm sam bith. Tha cosgais £3.00 an duine ann mur eil ballrachd agaibh.