Taisbeanaidhean An-dràsta

View this page in English

Dath agus Solus le DK Macleòid

Rinn DK Ealain agus Dealbh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, campus Uibhist a Tuath, ann an 2004. Bho chrìochnaich e a’ chùrsa, tha e air e fhèin eideachadh. Troimh nam bliadhnaichean bho ‘n uairsin tha e air leasachadh an stoidhle aige gus am bheil barrachd tuigse aige dha na h-innealan agus dha’n doigh obrach aige fhein.

Tha DK air a bhrosnachadh aig na seallaidhean a tha timcheall air agus tha e a’ cuir a dhreach fhèin air an obair a tha e a’ dèanamh. Tha seallaidhean àlainn a’ chladaich fìor aithnichte dha, ach mar shaoghal eile, air a dheanamh eadar-dhealaichte le dathan agus faileasan a tha a’ cruthachadh dheilbh a tha a’ togail inntinn dhaoine.

‘S iad an talamh, an adhar agus na sgòthan ann an eilean àraich, ann an Alba, as trice a tha DK a’ cleachdadh mar chuspairean, agus tha e a’ peantadh le ‘acriolaic’ agus le ola airson cruth, agus solus a chruthachadh.

Tha DK a’ cuir seachad tòrr ùine air an tràigh, a’ togail dheilbh, a’ sgeidseadh agus a’ glacadh smuaintean airson a leasachadh anns an stiuideo. Tha e air a bhrosnachadh gu mòr le tràighean agus le bàigh nan Eileanan an Iar.

Taisbeanadh fosgailte Diluain gu Dihaoine 10m gu 4.30f gu Dihaoine 28mh an t-Og Mhios. (Dùinte Disathairne agus Là na Sabaid)