Taisbeanaidhean An-dràsta

View this page in English

Ann an Nis, àite bòidheach le Megan NicIlleathain

Chaidh Megan a thogail ann an Obar Dheathain, ach bhitheadh i a’ caitheamh nan saor-làithean ann an Nis agus Scalpaigh còmhla ris an teaghlach aice. Ghluais i air ais a Phort Nis anns an Dùbhlachd 2019  an dèidh dhith ceumnachadh bhon oilthigh. Tha i ag obair bhon taigh mar Innleadair Maoin Treibhdhireas dha EDF Renewables agus aig àm na diathad bidh i tric a’ togail dhealbhan.

Airson cur seachad na tìde tron ghlasadh, nuair a bhitheadh i a’ gabhail chuairtean timcheall sgìre Nis, fhuair Megan a’ chiad chamara DSLR aice ann an 2020. Tha i a’ faireachdainn uabhasach fortanach gu bheil i ann an àite cho brèagha a tha daonnan cho tlachdmhor, eadhon ged a bhitheadh droch thìde ann.

Seallaidhean de Nis

Fàilte gu 'Seallaidhean de Nis', taisbeanadh leis an fhear-ealain Leòdhasach, Ìomhar Moireach MacAoidh. Chaidh a thogail ann an Col Uarach ach tha ceanglaichean dlùth aige ri Port Nis. Na òige chaith e iomadh samhradh ann an dachaigh bràthair a mhàthar anns a’ Phort agus mar sin tha dàimh mhòr aige ri sgìre Nis. Chan eil càil as fheàrr leis na bhith a’ dol mun cuairt chladaichean taobh tuath agus taobh siar Leòdhais a’ lorg chuspairean airson peantadh.

Cheumnaich Ìomhar bho Cholaiste Ealain Dhùn Èideann ann an 1991 le ceum le urram ann an Dealbhadh agus Peantadh. Tha e air a bhith ag obair na each-ealain airson 36 bliadhna agus tha e air a bhith a’ reic nan dealbhan aige air feadh an t-saoghail.