Na h-Eilthirich

Thar na bliadhna seo bidh sinn a' cruinneachadh fiosrachadh mun fheadhainn a bhuineadh dhan sgìre eadar Rubha Robhanais agus Baile an Truiseil a dh'fhalbh a-null thairis sna 1920an agus ron sin. Bidh an rannsachadh seo air leth feumail airson Bliadhna Tilleadh Dhachaigh Innse Gall 2023. 

Cuiribh fios gu CEN ma tha fiosrachadh feumail sam bith agaibh agus ma tha sibh airson a bhith an sàs sa phròiseact. 

Na Nollaig 2021

Dùinidh Comunn Eachdraidh Nis air Dihaoine 24 An Dùbhlachd agus fosglaidh an taigh-tasgaidh agus a' bhùth air Diluain 3 Am Faoilleach 2022. 

Bidh obair leasachaidh a' dol sa Chafaidh aig toiseach 2022 agus chan fhosgail e chun a' Mhàirt 2022.

Coinnichidh an Day Club gach Diardaoin agus bidh sinn fosgailte airson biadh a thairgse an deidh tìodhlacaidhean.

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile. 

Taisbeanadh ùr: Eadar Talamh is Tìr

‘S e neach-ealain Gàidhlig a th’ ann am Màiri NicGillÌosa agus tha a’ Ghàidhlig air leth cudromach dhith na h-obair. Tha ùidh mhòr aice anns na ceanglaichean eadar daoine, cànan, cleachdaidhean dùthchasach agus an àrainneachd.

Mar neach-ealain tha Sandra Cheanadach air a tarraing gu mòr le dreach-tìre. Tha an obair aice sònraichte airson a bhith a’ gluasad nam faireachdainnean againn. Tha an ealain aca a’ bualadh air taobh siar agus taobh sear Leòdhais. Aig cridhe an cuid obrach, tha ar dàimh ris na bailtean agus ar ceanglaichean teaghlaich. Chithear cumadh nan croitean agus an dreach-tìre anns na dealbhan agus na h-ìomhaighean.

Tha 'Eadar Talamh is Tìr' le Màiri NicGillìosa agus Sandra Cheanadach fosgailte Diluain gu Dihaoine 10m gu 4.30f (chun Bhliadhn' ùr).