Uairean fosglaidh

Tha an taigh-tasgaidh, na gailearaidhean agus a' bhùth fosgailte Diluain gu Dihaoine 10m gu 4.30f.

Uairean fosglaidh a' chafaidh:

An t-Sultain - Am Màirt:

Diluain gu Dihaoine

11m - 4f

An Giblean - An Damhair

Diluain gu Dihaoine 

10m - 4.30f

Chan eil cosgais ann airson an taigh-tasgaidh. Tha sinn taingeil airson tìodhlaicean. Bidh cosgais ann airson buidhnean de dheichnar no barrachd. 

Tha sinn fosgailte Disathairne 11m gu 4f tro An t-Iuchar agus An Lùnastal. 

Tha sinn dùinte Latha na Sàbaid.