Na Nisich III

£10.00

Track Listing

Sailm agus Dàin Spioradail (Psalms and Spiritual Verses)

1. Salm 30 rainn 1-3 (Fonn: Evan) Precentor - Calum an Ùigich.
2. ’S mise nochd tha tinn le gràdh air a sheinn le Ciorstaidh Dholaidh.
3. Marbhrann do Dhòmhnall Dòmhnallach air a sheinn le Alasdair MacNeacail.
4. A’ chiad teachd Prionnsa na Sith air a sheinn le Dolina Dholera.
5. An Cruthachadh Nuadh air a sheinn le Dolaidh Chaluim.
6. Salm 72 rainn 17-19 (Fonn: Torwood) Precentor - Murchadh Dhòmhnaill.
7. Salm 114 rainn 7-8 (Fonn: Stroudwater) Precentor – An t-Urr Jack Moireasdan, Eoropaidh.
8. O dhèanainn luaidh nam b’ aithne dhomh air a sheinn le Màiri Bhàn a’ Ghladstoin.
9. ’S tu mo ghaol anns an oidhche air a sheinn le Tormod Ailean Dholaidh.
10. Marbhrann do Mhurchadh Dòmhnallach air a sheinn le Màiread Sheonaidh Dhàidh.
11. O Spiorad thig còmhl’ rium air a sheinn le Iain Mhurchaidh Bhig.
12. Salm 133 (Fonn: Free Church) air a sheinn le Calum Dhòmhnaill Bhàin.