Na Nisich II

£10.00

Track Listing

1. Ness Pipers air a chluich le Calum Macleòid.
2. Gabhsann air a sheinn le Dolaidh Chaluim.
3. Latha fiadhaich ann an Rònaigh (Amhran Aonghais Bàird) air a sheinn le Màiri Cheocaidh.
4. Tionndaidh am Bàt’ air a sheinn le Murdo John na Mol.
5. Philip Macleòid air a’ mhaileòidian.
6. O ’s trom a tha mi air a sheinn le Alasdair Sheonaidh ’An Chailein.
7. Fad om dhachaigh air a sheinn le Criosaidh Tòd.
8. Òran a’ chabhaill air a sheinn le Ryno Uilleam a’ Ghladstoin.
9. Port air a’ giotàr le Iain Tam agus Alex Eve.
10. Is trom mo smuaintean air a sheinn le Dolaidh Chaluim.
11. Tàladh air a sheinn le Ina a’ Phuilein.
12. Puirt air a’ Pìob le Ailean Thormoid Ruarachain.
13. An t-Iorram Niseach (gun urra), air a sheinn le Màiri Cheocaidh.
14. O nach àghmhor air a sheinn le Iain Gordon Dòmhnallach.
15. Philip Macleòid air a’ mhaileòidian.
16. An Iolaire air a sheinn le Cairistìona Uilleam a’ Ghladstoin.
17. Eilean mo Ghaoil air a sheinn le Dolaidh Chaluim.
18. Port air a’ giotàr le Iain Tam agus Alex Eve.
19. Aoir an Radain air a sheinn le Ina a’ Phuilein.
20. Amhran Aonghais Buachaill (gun urra), air a sheinn le Màiri Cheocaidh.
21. Ness Pipers air a chluich le Calum Macleòid.