Cèilidh sa Cheann-a-Tuath

£10.00

Cèilidh sa Cheann-a-Tuath
Live from Clan Macquarrie Community Centre, Borve, Isle of Lewis
July 2013

Track Listin

1. DJS Murray, Scotland the Brave, Dawning of the Day air an cluich le pìopairean Hector MacIlleathain agus Calum Murdo MacIlleathain

2. Set of Reels: Guga Hunters, Blackberry Bush, Road to Errogie, MacArthur's Road air an cluich le The 4 Macs

3. 'Eilidh' air a sheinn le Donnchadh MacFhionnghain

4. Gay Gordons: Flett from Flotta, Garden of Skye and Sands of Loch Bee air an cluich le Ness Melodeon Band

5. Puirt air a seinn le Morag NicIlleathain agus an dithis nighean aice - Shannon agus Erin

6. Strip the Willow: Kenny Gillies, Kenny MacDonald, Dr Flora Macaulay of Carradale, Jig Runrig, Wee Todd air an cluich le The 4 Macs

7. A' ghaoth thèid thar na marannan air a sheinn le Tormod Mac a' Ghobhain

8. 'Le Chèile' leis an Lionel Folk Group

9. 'Là bha ridire ag òl' air a sheinn le Gria

10. 'A rìbhinn òg bheil cuimhn' agad' air a sheinn le Donnchadh MacFhionnghain

11. Military Two-step: Loch Maree Islands, Kishorn Commandos air an cluich le Ness Melodeon Band

12. 'Daile Mòr' air a sheinn le Morag NicIlleathain

13. Set of Marches: Mrs Donald Maclean, Cal Mac air an cluich le The 4 Macs

14. 'Cianalas' air a sheinn le Tormod Mac a' Ghobhainn

15. 'Air an Tràigh' le Lionel Folk Group

16. Gaelic Waltzes: Air m' uilinn 's mi nam aonar, An tèid thu leam a Mhàiri, Bean a' chotain ruaidh, Fo ghruman cha bhi mi an-diugh air an cluich air an cluich le Ness Melodeon Band