Na Bailtean: Lìonal

£5.00

This booklet takes you down  memory lane in the village of Lionel, Ness.

Contents:

Cuimhneachan Peigi a' Bhogha
'Aig an Taigh air Holiday'
A Ness Tragedy
Tarmod 'An Duinn
Muinntir a' Bhaile
An Fiosaich
Billy An Fhiosaich (Gaelic and English)
Lionel was a very busy village...
Balaich Lìonal
Donald Thomson OBE M.A F.E.I.S
Lionel School pupils in Stornoway
Reflections of Màiri Sheonaidh Bhig
The First Great Climb
Murchadh Plò agus 'Discovery'
RAF Eorodale Camp at 34b Lionel

A5 sized.